นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ

      โรงเรียนบ้านติ้วน้อย  ได้นำกรอบแนวคิดในการพัฒนาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โดยมุ่งเน้น  การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล โดยการระดมความคิดจากทุกภาคส่วน เพื่อดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562      ของโรงเรียนบ้านติ้วน้อย  ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)

          โรงเรียนบ้านติ้วน้อย  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม  น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ (Mission)

     1.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ

       2.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร

       3.  ส่งเสริมพัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา  


Comments