ประวัติโรงเรียนบ้านติ้วน้อย

  ประวัติความเป็นมา

               โรงเรียนบ้านติ้วน้อย  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2481  เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลนาโป่ง 3  

(วัดบ้านติ้วน้อย)  โดยขุนจัยสรสิทธิ์  นายอำเภอเมืองเลย  เป็นผู้จัดตั้งขึ้น  เปิดทำการสอนครั้งแรกมีนักเรียน 76 คน แบ่งเป็น 2 ชั้นเรียน  คือ ชั้นมูลและชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  มีครู 2  คน  คือ นายพร  บัวลา  เป็นครูใหญ่  และพระภิกษุศรีดา  (จ.ส.ต.มังกร  ภักมี)  เป็นครูน้อย

       ปี พ.ศ.  2489  นายวัน  สอนสุภาพ  ครูใหญ่  ได้ขอความร่วมมือจากชาวบ้านปลูกสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  ขนาดกว้าง  6  เมตร  ยาว  32  เมตร  ขึ้นบริเวณที่ดินโรงเรียนปัจจุบัน  ได้ร่วมมือกับชาวบ้านบุกเบิกถางป่าบนเนื้อที่ประมาณ  9  ไร่  และได้ขออนุญาตเปลี่ยนชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลนาโป่ง 3  เป็นโรงเรียนบ้านติ้วน้อย    

        ปี  พ.ศ. 2507  ได้รับงบประมาณปลูกสร้างอาคารเรียนแบบ  ป. 1 ข  

        ปี  พ.ศ. 2508  มีคำสั่งแต่งตั้ง  นายฉาย  มุ่งกั้นกลาง  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ 

        ปี  พ.ศ. 2509  มีคำสั่งแต่งตั้ง  นายบุบผา  ดีสุทธิ  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่    

        ปี  พ.ศ. 2512   ได้รับงบประมาณปลูกสร้างอาคารเรียนแบบ  ป. 1 ซ  ขนาด  2  ห้องเรียน  จำนวน  1  หลัง     

       ปี  พ.ศ. 2519  ได้รับงบประมาณปลูกสร้างบ้านพักครูแบบกรมสามัญศึกษา  จำนวน  1  หลัง  และ ปี พ.ศ. 2520  ได้ขยายชั้นเรียนภาคบังคับถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และได้รับงบประมาณปลูกสร้างอาคารเรียนแบบ  ป. 1 ซ  ขนาด  3  ห้องเรียน       

      ปี  พ.ศ. 2530  ทางราชการแต่งตั้ง  นายอัมพร  สอนสุภาพ  มาดำรงครูใหญ่แทน   นายบุบผา  ดีสุทธิ   ที่เกษียณอายุราชการ      

       ปี พ.ศ.  2535   ได้เปิดทำการเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา  และได้รับงบประมาณปลูกสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช.  105/29  จำนวน  1  หลัง  

และปี  พ.ศ. 2538  ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนชั้นล่าง จำนวน 4 ห้องเรียน และได้รับงบประมาณสร้างสนามบาสเกตบอล  จำนวน  1  สนาม

                  วันที่  26  มิถุนายน  2540  ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง  นายรังสรรค์   ศึกรักษา  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  แทนนายอัมพร  สอนสุภาพ  ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านนาโป่ง  ปี  พ.ศ. 2545  นายรังสรรค์   ศึกรักษา  ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านติ้วน้อยComments