วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 วิสัยทัศน์ 
      
 โรงเรียนบ้านติ้วน้อย  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม  น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 พันธกิจ 
         
                                     1. จัดระบบบริหารจัดการศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

                                 2.  จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษา

                                 3.  จัดการศึกษาที่ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมหลักของคนไทย  12  ประการ

                                 4.  จัดการศึกษาที่ให้ผู้เรียนสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

                                 5.  พัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Comments